Loidhne-tìm

A’
Fhraing

  Alba

Èirinn       
100
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
100-
400
Thòisich Gàidheil a’ tighinn a dh’Alba à Eireann, agus beag air bheag stèidhich iad r`oghachd Dhàl Riata ann an sgìre Earra Ghaidheal.
400-
800
Bun-reachd a’ chànain Occitan agus a’ chiad teacsaichean ann an Occitan.
431
Ghluais an Naomh Pàdraig a dh’ Èirinn, a’ toirt a’ chreideamh Crìostaidh leis.
563
Rugadh Colm Cille ann an Dùn nan Gall ann an Eireann, ach ghluais e gu Dàl Riata far an do thog e abaid ann an Eilean Ì. Shiubhal e air feadh Albh a’ searmanachadh agus a’ teagasg a’ chreideimh Crìostachd.
795
Ràinig na Lochlannaich Èirinn. Bha buaidh laidir aca air cànan, cultar agus dreach-tìre na h-Èireann.
900-
1000
Seo an t-àm bu shoirbheachaile a bh’ aig a’ Ghàidhlig ann an Alba. Bha a’ mhòr chuid den t-sluaigh ga bruidhinn agus chaidh "Alba" a thoirt air an rìoghachd mar ainm.
1000-
1200
Linntean nan Troubadour. Sgaoil an cànan Occitan air feadh na Roinn Eòrpa.
1070
Phòs Rìgh na h-Alba, Calum a’ Chinn Mhòir, Margaret, bana-phrionnsa Shasannach, agus dh’atharraich cànan na cùirte gu Beurla.
1169
Thàinig na Normanaich a dh’Èirinn, a’ toirt leotha cleachdaidhean eadar-dhealaichte agus cànan eile.
1323
Chaidh an Consistòri del Gai Saber (seòrsa de chuirt de bhàrdachd agus saidheans) a chruthachadh ann an Toulouse, agus chaidh tràchdas a sgrìobhadh air gràmar Occitan ann an 1356.
1539
Reachd rìoghail Villers-Cotterêts: b’ e Fraingis a-mhàin cànan oifigeil na Frainge.
1540
Fon phoileasaidh "gèill agus ath-bhuilich", dh’fheumadh uachdarain Èireannach bòidean dìlseachd a ghabhail don Rìgh Henry VIII airson an cuid fearainn a ghlèidheadh.
1567
Rinn Pèir de Garros seasamh airson cànan Oc.
1603
Aonadh nan Crùn aig Alba agus Sasann. Chaidh an siathamh Rìgh Seumas aig Alba a chrùnadh mar a’ chiad Rìgh Seumas aig Sasann. Ghluais cùirt na h-Alba sìos a Lunnainn.
1607
Ruaig nan Iarlan: sheòl Iarlan Tír Eoghain agus Tír Chonaill bho Èirinn agus chaidh an cuir fo chasaid traoidhtearachd.
1695
Stèidheachadh nan Laghan Peanais; laghan a dh’èignich sluagh Caitligeach na h-Èireann.
1746
Rinn mac an dàrna Rìgh Seòras, an Diùc Cumberland, sgrios air airm a’ Phrionnsa Tearlaich Òig Stiùbhairt aig Blàr Chùil Lodair. Chaillear mòran de dhualchas na Gàidhlig ri linn seo.
1767
Chaidh an Tiomnadh Nuadh eadar-theangachadh gu Gàidhlig leis an Dr Seumas Stiùbhart à Cill Fhinn agus le Dùghall Bochanan à Raineach. Bha an Seann Tiomnadh ri fhaighinn ann an Gàidhlig ann an 1801.
1793
Dh’fhoillsich an Aba Grégoire "Aithisg air deatamachd cuir às dha dual-chainntean ionadail" ann an riaghladh poilitigeach Fraingis a’ Choinbheinsean.
1845
A’ Ghort Mhòr. Ri linn gaiseadh sa bhuntàta lughdaich àireamh-shluaigh na dùthcha bho 8 gu 6 millean tro acras, eilthireachd agus galaran. Dh’fhàg mòran de luchd-labhairt na Gàidhlig aig an àm seo.
1872
Dh’fheumadh a h-uile pàiste ann an Alba a dhol dhan sgoil bho Achd an Fhoghlaim (Alba) na bliadhna seo. Ach cha robh guth air foghlam Gàidhlig san Achd, agus rinn seo cròn mòr air a’ Ghàidhlig.
1884
Chaidh Cumann Lúthchleas Gael a stèidheachadh gus spòrs na h-Èireann a bhrosnachadh.
1904
Chaidh Duais Litreachais Nobel a bhuileachadh air Frédéric Mistral airson a’ bhàrdachd Mirelha, sgrìobhte ann an Occitan.
1916
Èirigh na Càisge. Lean Èiridh na Càisge airson seachdain, agus chaidh binn-bhàis air ceannardan an ar-a-maich. Chuir seo fearg air an t-sluagh agus dh’fhàs mi-thoileachas le riaghladh Bhreatainn.
1922
Chaidh Saor-stàit na h-Èireann a chur air bhonn às dèidh iomadach bliadhna fo riaghladh Bhreatainn.
1935
Dh’fhoillsich Lois Alibert an Gramatica Occitana, a shuidhich dòigh litreachaidh clasaigeach Occitan.
1937
Stèidhich Bunracht na h-Èireann an dùthaich mar Phoblachd.
1951


Thug an lagh "Deixonne" cead dha teagasg nan dual-chainntean sgìreil, agus chaidh an ainm "Occitan" a stèidheachadh gu h-oifigeil.
 
1985
Dh’fhosgail Ionad Gàidhlig ann an sgoil ann an Glaschu, agus an uairsin ionadan eile am broinn sgoiltean sna h-Eileanan Siar. Tha a-nis còrr air 60 ionad no sgoiltean Gàidhlig air feadh Alba.

2005
Chaidh Bòrd na Gàidhlig a stèidheachadh fo Achd na Gàidhlig (Alba), airson inbhe na Gàidhlig a ghlèidheadh mar chànan oifigeil, agus àireamh nan luchd-labhairt a mheudachadh.
2011
Thug alt 75-1, "Buinnidh dual-chainntean sgìreil do dhualchas na Frainge", dual-chainntean sgìreil a-steach do Bhun-reachd na Frainge, ach cha tug e fìor aithneachadh laghail dhaibh. Tha Occitan agus dual-chainntean eile fhathast a’ strì airson còirichean laghail.Collège de Samatan Département du Gers ACPPG Comhairle nan Eilean Siar Sgoil an Taobh Siar Comunn na Gàidhlig Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg


Erasmus+ Chaidh a' phròiseact a mhaoineachadh le Coimisean na Roinn Eòrpa.