A' phròiseact

Tha gleidheadh dualchas cànanach ’s cultarail a bhuineas do roinn, cho math ri gleidheadh iomadachd bhith-eòlasach, mar uallach air na ginealaich ri thighinn.

Tha na cànanan Occitan, Gàidhlig agus Gaeilge mar phàirt de bheairtas chultarail na h-Eòrpa. Ann an trì dùthchannan eadar-dhealaichte, agus ged a tha bun-stèidh cànanach eadar-dhealaichte aig na trì cananan, tha iad coltach ri chèile ann an iomadh dòigh, mar eisimpleir a thaobh litreachas, ceòl agus  dannsa.

Tha am prògram-iomlaid seo mar leudachadh air an rùn dualchas cànanach agus cultarail a chur air adhart. Tha am prògram air faireachdainn gu bheilear a’ buntainn ri cultar agus dùthaich shònraichte a bhrosnachadh agus a neartachadh, a bharrachd air ionnsachadh mu dheidhinn chultaran roinnean eile a chur air adhart. Thathas cuideachd air aire a thogail mu iomadachd dearbh-aithne chultarail a tha ann air feadh Eòrpa

Chaidh a’ phròiseact GO TO the FUTURE a stèidheachadh le Department of Gers (An Fhraing) agus a’ lìbhrigeadh ann an com-pàirteachas le 6 buidhnean eile :

An Fhraing: Collège François de Belleforest de Samatan and ACPPG (Association pour la Culture Populaire en Pays Gascon – Association for Popular Culture in Gascony),

Alba : Comhairle nan Eilean Siar, Sgoil an Taobh Siar, Comunn na Gàidhlig,

Èirinn: Gaelscoil Mhichil Ciosog.

`S ann dha luchd-teagaisg agus sgoilearan a tha an goireas digiteach seo, a’ gabhail a-steach bileagan-obrach air cultaran na sgìrean eadar-dhealaichte.  Tha na cuspairean iomchaidh airson an cleachdadh ann an grunn chlasaichean.


Comhairle

Comhairle ’S e Comhairle nan Eilean Siar an t-ùghdarras ionadail dha na h-Eileanan an Iar agus aon de trì ùghdarrasan eileanach an Alba. `S e a’ Chomhairle aon de na prìomh fastaichean sna h-Eileanan an Iar le còrr air 2,000 luchd-obrach agus a’ lìbhrigeadh sheirbheisean do 27,000 neach a’ fuireach sna h-Eilean an Iar. Tha dleastanas air a’ Chomhairle seirbheisean leithid foghlam is seirbheisean chloinne, seirbheisean shòisealachd, planadh agus toglaichean, seirbheisean an àrainneachd, rathaidean agus bun-structair, taic gnìomhachais agus leasachadh eaconamaiceach a lìbhrigeadh. Bidh a’ Chomhairle a’  misneachadh cleachdadh na Gàidhlig sna h-Eileanan an Iar agus aig an ìre-sa tha foghlam Gàidhlig ro-sgoil ri fhaighinn ann an 20 cròileagain air feadh nan Eilean Siar agus Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an 20 bun-sgoiltean sna h-Eileanan. A bharrachd air seo, tha sreath de chuspairean ri fhaiginn tro mheadhan na Gàidhlig aig ìre àrd-sgoil. 

www.cne-siar.gov.uk


West Side School

West Side School ’S e bun-sgoil nuadh, an ìre mhath ùr, a th’ ann an Sgoil an Taobh Siar ann an Sgìre Bharbhais san Eilean Leòdhais. Mar aon de na sia sgoiltean ùra a bha mar phàirt de Phròiseact Sgoiltean nan Eilean Siar, chaidh a togail ann am Màrt, 2012.

Tha clàr de 31 sgoilear aig an sgoil ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig agus 28 ann am Foghlam tro Mheadhan na Beurla agus 5.5 neach-teagaisg Co-ionann ri Làn-ùine (FTE). Tha na sgoilearan eadar 5 gu 12 bliadhna dh’ aois.

https://www.facebook.com/Sgoil-An-Taobh-Siar-674521009317989


CnaG

CnaG Se companaidh earranta, le inbhe charthannais a th’ ann an CnaG, a stèidhicheadh an 1984.  Tha CnaG gu mòr a’ cur cuideam air a bhith ag obair le òigridh aig ìre choimhearsnachd agus aig ìre shoisealta, tro iomairtean Gàidhlig – ag obair gu dluth le sgoiltean gus leudachadh an raon chur-seachadan a tha ri fhaighinn taobh a-muigh na sgoile. Tha lionra de Oifigear Leasachaidh Gàidhlig ag obair do ChnaG air feadh Alba. Thairis nam beagan bhliadhnachan a chaidh seachad, tha CnaG air a bhith air leth soirbheachail a’ leudachadh àireamh nan Campaichean Sradagan (Clubaichean Òigridh Gàidhlig); program Duais Ian Muir (John Muir Award) a steidheachadh am measg an òigridh agus Campaichean Sgitheadh, tron Ghàidhig a stèidheachadh.  

http://www.cnag.org


Gaelscoil

Gaelscoil Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg is a co-educational All Irish early total immersion primary school which was established in 1983 under the patronage of the Catholic Bishop of Killaloe to provide education through Irish for children in Ennis and surrounding parishes. The gaelscoil began in Cois na hAbhna and has been located in a new school in Glenina on the Gort Road for 13 years.

GMC continues to grow was approved funding for 2 extra permanent classrooms which opened in January 2010. Pupils develop bilingual and dual literacy skills to a high standard while the gaelscoil also places a huge emphasis on developing self confidence through music, art, drama and sports particularly hurling and gaelic football.

http://gmci.ie


Collège de Samatan

Collège de Samatan The school François de Belleforest of Samatan (lower secondary school) is a small and local Public Educational Establishment (around 375 pupils), essentially hosting pupils from rural areas. It is, moreover, actively involved in the teaching of foreign languages, as, since 2011, many pupils have been studying at least two modern languages from their first year in the school.

The learning of Occitan language is a complementary teaching subject offered to all school pupils. In 2016, 245 pupils chose to benefit from this initiation. The school supports the actions of the Occitan class and its related projects, for the purposes of active pedagogy.

http://de-belleforest.entmip.fr


ACPPG

ACPPG The Association ACPPG (Association pour la Culture Populaire en Pays Gascon - Association for Popular Culture in Gascony) was created in 1979 on the initiative of a group of Occitan musicians, willing to share with a larger public their young experience of traditional music, through regular learning workshops. The aim of this structure is to study local heritage in its broadest sense: manifestation of popular culture and traditional life, creation in general (singing, music, dancing, tales, Occitan language…). It also has for mission to carry out research and collection work about this popular heritage.

https://acppg.org


Département du Gers

Département du Gers The Gers Department is a local authority, led by an assembly elected through universal direct suffrage. It is the decision-making body for the department (territorial area) of Gers, it is involved in many sectors directly linked to the daily life of the Gers population.

The Department’s mandatory responsibilities include: solidarity, departmental roads, lower secondary schools, public reading… Moreover it carries out voluntary policies in the fields of sport, culture, youth, environment…

The Department initiated in 2005 a linguistic and cultural policy in favour of Occitan ; it develops within that framework numerous actions in the fields of language transmission, teaching, and socialization, but also for the preservation and promotion of the regional culture.

http://www.gers.fr

Collège de Samatan Département du Gers ACPPG Comhairle nan Eilean Siar Sgoil an Taobh Siar Comunn na Gàidhlig Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg


Erasmus+ Chaidh a' phròiseact a mhaoineachadh le Coimisean na Roinn Eòrpa.